Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 0.76

Knowledge Summary

Patent

No data available

Gene RIF (1)

AA Sequence

MRTKQVNLLITLVAVALFSFSCFSIYRITQTNNQLINCRNHILEFKENMLHLRNKTEKNTQEMMKVLNRM   1 - 70
KYEITKREILSGNLVAQKADILNKNETVSNTFEDLKFFFPHLRKEGRIYPDVIIGKGKTGVSFALGISTV   71 - 140
NRGNYSYLKQTLTSVVSRMTLSQEKDSVVIVLVADSNEDYLHSVVKMITKKFKRQVRSGSLEVISIPAFL  141 - 210
YSSMLNAKHLAEASQKLASWRIKQVLDFCILLLYAQPKAKYYLQLEDDIIAKEMYFTKITDFVGNISSNN  211 - 280
WFFIEFSMLGFIGKLFRSEDLTHFVRFFLMFYKEKPIDWLLNDIFQVKVCDAGEDLRNCMKRKKQIRIQY  281 - 350
KPSLFQHVGIHSSFPRKEQYEKKI                         351 - 374
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title