Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 15
PubMed Score 81.30
PubTator Score 15.36

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

Expression

  Differential Expression (6)

Disease log2 FC p
Atopic dermatitis -2.100 1.2e-04
breast carcinoma -1.700 5.4e-03
ductal carcinoma in situ -3.100 2.1e-03
fibroadenoma -2.400 2.7e-02
invasive ductal carcinoma -3.300 1.1e-02
osteosarcoma -2.904 1.0e-04

Gene RIF (10)

AA Sequence

MGPPSSSGFYVSRAVALLLAGLVAALLLALAVLAALYGHCERVPPSELPGLRDLEAESSPPLRQKPTPTP   1 - 70
KPSSARELAVTTTPSNWRPPGPWDQLRLPPWLVPLHYDLELWPQLRPDELPAGSLPFTGRVNITVRCTVA   71 - 140
TSRLLLHSLFQDCERAEVRGPLSPGTGNATVGRVPVDDVWFALDTEYMVLELSEPLKPGSSYELQLSFSG  141 - 210
LVKEDLREGLFLNVYTDQGERRALLASQLEPTFARYVFPCFDEPALKATFNITMIHHPSYVALSNMPKLG  211 - 280
QSEKEDVNGSKWTVTTFSTTPHMPTYLVAFVICDYDHVNRTERGKEIRIWARKDAIANGSADFALNITGP  281 - 350
IFSFLEDLFNISYSLPKTDIIALPSFDNHAMENWGLMIFDESGLLLEPKDQLTEKKTLISYVVSHEIGHQ  351 - 420
WFGNLVTMNWWNNIWLNEGFASYFEFEVINYFNPKLPRNEIFFSNILHNILREDHALVTRAVAMKVENFK  421 - 490
TSEIQELFDIFTYSKGASMARMLSCFLNEHLFVSALKSYLKTFSYSNAEQDDLWRHFQMAIDDQSTVILP  491 - 560
ATIKNIMDSWTHQSGFPVITLNVSTGVMKQEPFYLENIKNRTLLTSNDTWIVPILWIKNGTTQPLVWLDQ  561 - 630
SSKVFPEMQVSDSDHDWVILNLNMTGYYRVNYDKLGWKKLNQQLEKDPKAIPVIHRLQLIDDAFSLSKNN  631 - 700
YIEIETALELTKYLAEEDEIIVWHTVLVNLVTRDLVSEVNIYDIYSLLKRYLLKRLNLIWNIYSTIIREN  701 - 770
VLALQDDYLALISLEKLFVTACWLGLEDCLQLSKELFAKWVDHPENEIPYPIKDVVLCYGIALGSDKEWD  771 - 840
ILLNTYTNTTNKEEKIQLAYAMSCSKDPWILNRYMEYAISTSPFTSNETNIIEVVASSEVGRYVAKDFLV  841 - 910
NNWQAVSKRYGTQSLINLIYTIGRTVTTDLQIVELQQFFSNMLEEHQRIRVHANLQTIKNENLKNKKLSA  911 - 980
RIAAWLRRNT                                981 - 990
//

Text Mined References (16)

PMID Year Title