Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 189.24
PubTator Score 8.17

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (1)

AA Sequence

MRESQDAAGAHGWNRVGSTATKWFTGAPFGVQSHRFDISAVYPNWKKFSTFTEAPYSTRYSTQVSHIGPG   1 - 70
TYSSKETCFSKKKLMKEVDTGWAKAQEATRLTQLPHFQYQAIMKEKRLKEQKLGPGSYNLKDFLEQLREK   71 - 140
PCSTRGLLSSGEVRFRGLTGNYYPGPGNYGEKGNPYTKLEENAWNRSHSEGLMCRMSNKPHPRPYQGSGL  141 - 210
GPGTYFFKSDLETYVARSVGTRGPYDTFSGDRSKPLPYGHYSMQKKKPRELMNFKSFVEELNSHHNKKHG  211 - 280
VFSKLPRNPKTPTERIYWANLSQCPRTLATSGPSFWLPQEKKCKPVNQPPFLLTSKGSGAKACQMIMGSW  281 - 350
NPVGVGRYLNTWLMETKDRRQRYRSLFLSGSKRYLSDLARDMLMQERITPFTKGKCPPTVDYNSDPTP   351 - 418
//

Text Mined References (8)

PMID Year Title