Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 23
PubMed Score 43.78
PubTator Score 25.25

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (4)

Disease log2 FC p
Breast cancer -1.300 3.4e-04
ependymoma 2.300 8.9e-04
medulloblastoma -1.200 2.8e-03
pituitary cancer -3.400 2.0e-03

Gene RIF (10)

AA Sequence

MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCIRMSLGMTSIVMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLL   1 - 70
LKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGALTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAET   71 - 140
PALPGCNVNILCHGWLQDLVFMLFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLW  141 - 210
SEPSNPLKLVVAGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEAN  211 - 280
FFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDTFPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGV  281 - 350
GLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVDKPPK  351 - 420
PSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVET  421 - 490
HPNIWSHRSEPLKLMGPAGYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGV  491 - 560
TMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTKEFVLLKDGTG  561 - 630
WIATRPASEQVRAAFPLGALTQSHTGSYHCHSWEEMAVSEPSEALELVGTDILPKPVISASPTIRGQELQ  631 - 700
LRCKGWLAGMGFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLEL  701 - 770
VIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQHMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVG  771 - 840
IGDGGNYSCRYYDFSIWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQGTFQGMRFALLQEG  841 - 910
AHVPLQFRSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMSNRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSV  911 - 980
VPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGTSMGRYSCCYHPDWTSSIKI  981 - 1050
QPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELPDSTFVLLKEGAQEPLEQQRPSGYRADFW  1051 - 1120
MPAVRGEDSGIYSCVYYLDSTPFAASNHSDSLEIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGV  1121 - 1190
EFVLEHDGEEAPQQFSEDGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVG  1191 - 1260
NIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEPGTPANSPSSTSQRISV  1261 - 1330
ELPVPI                                  1331 - 1336
//

Text Mined References (28)

PMID Year Title