Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Gene RIF (1)

AA Sequence

MDWTWRVFCLLAVAPGAHSQVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYYMHWVRQAPGQGLEWMGII   1 - 70
NPSGGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAR              71 - 117
//

Text Mined References (11)

PMID Year Title