Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 7
PubMed Score 4.68
PubTator Score 0.50

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

AA Sequence

MEENNLQCSSVVDGNFEEVPRETAIQFKPPLYRQRYQFVKNLVDQHEPKKVADLGCGDTSLLRLLKVNPC   1 - 70
IELLVGVDINEDKLRWRGDSLAPFLGDFLKPRDLNLTITLYHGSVVERDSRLLGFDLITCIELIEHLDSG   71 - 140
DLARFPEVVFGYLSPSMIVISTPNSEFNPLFPSVTLRDSDHKFEWTRMEFQTWALYVANRYDYSVEFTGV  141 - 210
GEPPAGAENVGYCTQIGIFRKNGGKATESCLSEQHDQHVYKAVFTTSYPSLQQERFFKLVLVNEVSQQVE  211 - 280
SLRVSHLPRRKEQAGERGDKPKDIGGSKAPVPCFGPVFTEVEKAKIENSPTPFCVGDKFFVPLQRLLAYP  281 - 350
KLNRLCANEEMMRSVIADSIPLSSDGSAVVADLRNYFDEQFEF                351 - 393
//

Text Mined References (9)

PMID Year Title