Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 66
PubMed Score 176.44
PubTator Score 67.17

Knowledge Summary

Patent

No data available

Gene RIF (59)

AA Sequence

MCPGALWVALPLLSLLAGSLQGKPLQSWGRGSAGGNAHSPLGVPGGGLPEHTFNLKMFLENVKVDFLRSL   1 - 70
NLSGVPSQDKTRVEPPQYMIDLYNRYTSDKSTTPASNIVRSFSMEDAISITATEDFPFQKHILLFNISIP   71 - 140
RHEQITRAELRLYVSCQNHVDPSHDLKGSVVIYDVLDGTDAWDSATETKTFLVSQDIQDEGWETLEVSSA  141 - 210
VKRWVRSDSTKSKNKLEVTVESHRKGCDTLDISVPPGSRNLPFFVVFSNDHSSGTKETRLELREMISHEQ  211 - 280
ESVLKKLSKDGSTEAGESSHEEDTDGHVAAGSTLARRKRSAGAGSHCQKTSLRVNFEDIGWDSWIIAPKE  281 - 350
YEAYECKGGCFFPLADDVTPTKHAIVQTLVHLKFPTKVGKACCVPTKLSPISVLYKDDMGVPTLKYHYEG  351 - 420
MSVAECGCR                                 421 - 429
//

Text Mined References (71)

PMID Year Title