Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 16
PubMed Score 4.96
PubTator Score 8.09

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (19)

 GWAS Trait (1)

Protein-protein Interaction (7)

Gene RIF (7)

AA Sequence

MRLKIGFILRSLLVVGSFLGLVVLWSSLTPRPDDPSPLSRMREDRDVNDPMPNRGGNGLAPGEDRFKPVV   1 - 70
PWPHVEGVEVDLESIRRINKAKNEQEHHAGGDSQKDIMQRQYLTFKPQTFTYHDPVLRPGILGNFEPKEP   71 - 140
EPPGVVGGPGEKAKPLVLGPEFKQAIQASIKEFGFNMVASDMISLDRSVNDLRQEECKYWHYDENLLTSS  141 - 210
VVIVFHNEGWSTLMRTVHSVIKRTPRKYLAEIVLIDDFSNKEHLKEKLDEYIKLWNGLVKVFRNERREGL  211 - 280
IQARSIGAQKAKLGQVLIYLDAHCEVAVNWYAPLVAPISKDRTICTVPLIDVINGNTYEIIPQGGGDEDG  281 - 350
YARGAWDWSMLWKRVPLTPQEKRLRKTKTEPYRSPAMAGGLFAIEREFFFELGLYDPGLQIWGGENFEIS  351 - 420
YKIWQCGGKLLFVPCSRVGHIYRLEGWQGNPPPIYVGSSPTLKNYVRVVEVWWDEYKDYFYASRPESQAL  421 - 490
PYGDISELKKFREDHNCKSFKWFMEEIAYDITSHYPLPPKNVDWGEIRGFETAYCIDSMGKTNGGFVELG  491 - 560
PCHRMGGNQLFRINEANQLMQYDQCLTKGADGSKVMITHCNLNEFKEWQYFKNLHRFTHIPSGKCLDRSE  561 - 630
VLHQVFISNCDSSKTTQKWEMNNIHSV                        631 - 657
//

Text Mined References (17)

PMID Year Title