Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 38
PubMed Score 33.96
PubTator Score 52.19

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (11)

Gene RIF (18)

AA Sequence

MAKRVAIVGAGVSGLASIKCCLEEGLEPTCFERSDDLGGLWRFTEHVEEGRASLYKSVVSNSCKEMSCYS   1 - 70
DFPFPEDYPNYVPNSQFLEYLKMYANHFDLLKHIQFKTKVCSVTKCSDSAVSGQWEVVTMHEEKQESAIF   71 - 140
DAVMVCTGFLTNPYLPLDSFPGINAFKGQYFHSRQYKHPDIFKDKRVLVIGMGNSGTDIAVEASHLAEKV  141 - 210
FLSTTGGGWVISRIFDSGYPWDMVFMTRFQNMLRNSLPTPIVTWLMERKINNWLNHANYGLIPEDRTQLK  211 - 280
EFVLNDELPGRIITGKVFIRPSIKEVKENSVIFNNTSKEEPIDIIVFATGYTFAFPFLDESVVKVEDGQA  281 - 350
SLYKYIFPAHLQKPTLAIIGLIKPLGSMIPTGETQARWAVRVLKGVNKLPPPSVMIEEINARKENKPSWF  351 - 420
GLCYCKALQSDYITYIDELLTYINAKPNLFSMLLTDPHLALTVFFGPCSPYQFRLTGPGKWEGARNAIMT  421 - 490
QWDRTFKVIKARVVQESPSPFESFLKVFSFLALLVAIFLIFL                491 - 532
//

Text Mined References (38)

PMID Year Title