Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 30
PubMed Score 5.54
PubTator Score 4.36

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.7
Disease Target Count Z-score Confidence
Yellow fever 16 3.794 1.9

Expression

Protein-protein Interaction (9)

Gene RIF (2)

AA Sequence

MSYPADDYESEAAYDPYAYPSDYDMHTGDPKQDLAYERQYEQQTYQVIPEVIKNFIQYFHKTVSDLIDQK   1 - 70
VYELQASRVSSDVIDQKVYEIQDIYENSWTKLTERFFKNTPWPEAEAIAPQVGNDAVFLILYKELYYRHI   71 - 140
YAKVSGGPSLEQRFESYYNYCNLFNYILNADGPAPLELPNQWLWDIIDEFIYQFQSFSQYRCKTAKKSEE  141 - 210
EIDFLRSNPKIWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVYTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRL  211 - 280
HSLLGDYYQAIKVLENIELNKKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLYIQRTKSMF  281 - 350
QRTTYKYEMINKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQKGDPQVYEELFSYSCPKF  351 - 420
LSPVVPNYDNVHPNYHKEPFLQQLKVFSDEVQQQAQLSTIRSFLKLYTTMPVAKLAGFLDLTEQEFRIQL  421 - 490
LVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYGDFFIRQIHKFEELNRTLKKM  491 - 560
GQRP                                   561 - 564
//

Text Mined References (41)

PMID Year Title