Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 29
PubMed Score 22.59
PubTator Score 18.35

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (10)

AA Sequence

MGVWLNKDDYIRDLKRIILCFLIVYMAILVGTDQDFYSLLGVSKTASSREIRQAFKKLALKLHPDKNPNN   1 - 70
PNAHGDFLKINRAYEVLKDEDLRKKYDKYGEKGLEDNQGGQYESWNYYRYDFGIYDDDPEIITLERREFD   71 - 140
AAVNSGELWFVNFYSPGCSHCHDLAPTWRDFAKEVDGLLRIGAVNCGDDRMLCRMKGVNSYPSLFIFRSG  141 - 210
MAPVKYHGDRSKESLVSFAMQHVRSTVTELWTGNFVNSIQTAFAAGIGWLITFCSKGGDCLTSQTRLRLS  211 - 280
GMLDGLVNVGWMDCATQDNLCKSLDITTSTTAYFPPGATLNNKEKNSILFLNSLDAKEIYLEVIHNLPDF  281 - 350
ELLSANTLEDRLAHHRWLLFFHFGKNENSNDPELKKLKTLLKNDHIQVGRFDCSSAPDICSNLYVFQPSL  351 - 420
AVFKGQGTKEYEIHHGKKILYDILAFAKESVNSHVTTLGPQNFPANDKEPWLVDFFAPWCPPCRALLPEL  421 - 490
RRASNLLYGQLKFGTLDCTVHEGLCNMYNIQAYPTTVVFNQSNIHEYEGHHSAEQILEFIEDLMNPSVVS  491 - 560
LTPTTFNELVTQRKHNEVWMVDFYSPWCHPCQVLMPEWKRMARTLTGLINVGSIDCQQYHSFCAQENVQR  561 - 630
YPEIRFFPPKSNKAYHYHSYNGWNRDAYSLRIWGLGFLPQVSTDLTPQTFSEKVLQGKNHWVIDFYAPWC  631 - 700
GPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKA  701 - 770
IAALISEKLETLRNQGKRNKDEL                          771 - 793
//

Text Mined References (32)

PMID Year Title