Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 217
PubMed Score 433.16
PubTator Score 375.50

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (19)

Protein-protein Interaction (7)

Gene RIF (161)

AA Sequence

MWKASAGHAVSIAQDDAGADDWETDPDFVNDVSEKEQRWGAKTVQGSGHQEHINIHKLRENVFQEHQTLK   1 - 70
EKELETGPKASHGYGGKFGVEQDRMDKSAVGHEYQSKLSKHCSQVDSVRGFGGKFGVQMDRVDQSAVGFE   71 - 140
YQGKTEKHASQKDYSSGFGGKYGVQADRVDKSAVGFDYQGKTEKHESQRDYSKGFGGKYGIDKDKVDKSA  141 - 210
VGFEYQGKTEKHESQKDYVKGFGGKFGVQTDRQDKCALGWDHQEKLQLHESQKDYKTGFGGKFGVQSERQ  211 - 280
DSAAVGFDYKEKLAKHESQQDYSKGFGGKYGVQKDRMDKNASTFEDVTQVSSAYQKTVPVEAVTSKTSNI  281 - 350
RANFENLAKEKEQEDRRKAEAERAQRMAKERQEQEEARRKLEEQARAKTQTPPVSPAPQPTEERLPSSPV  351 - 420
YEDAASFKAELSYRGPVSGTEPEPVYSMEAADYREASSQQGLAYATEAVYESAEAPGHYPAEDSTYDEYE  421 - 490
NDLGITAVALYDYQAAGDDEISFDPDDIITNIEMIDDGWWRGVCKGRYGLFPANYVELRQ       491 - 550
//

Text Mined References (237)

PMID Year Title