Property Summary

Ligand Count 36
NCBI Gene PubMed Count 16
PubMed Score 882.97
PubTator Score 187.24

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (6)

Gene RIF (5)

AA Sequence

MLALLVLVTVALASAHHGGEHFEGEKVFRVNVEDENHINIIRELASTTQIDFWKPDSVTQIKPHSTVDFR   1 - 70
VKAEDTVTVENVLKQNELQYKVLISNLRNVVEAQFDSRVRATGHSYEKYNKWETIEAWTQQVATENPALI   71 - 140
SRSVIGTTFEGRAIYLLKVGKAGQNKPAIFMDCGFHAREWISPAFCQWFVREAVRTYGREIQVTELLDKL  141 - 210
DFYVLPVLNIDGYIYTWTKSRFWRKTRSTHTGSSCIGTDPNRNFDAGWCEIGASRNPCDETYCGPAAESE  211 - 280
KETKALADFIRNKLSSIKAYLTIHSYSQMMIYPYSYAYKLGENNAELNALAKATVKELASLHGTKYTYGP  281 - 350
GATTIYPAAGGSDDWAYDQGIRYSFTFELRDTGRYGFLLPESQIRATCEETFLAIKYVASYVLEHLY    351 - 417
//

Text Mined References (16)

PMID Year Title