Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Synonym

Accession P0C7X3 B5MCU7
Symbols

Gene

 Compartment GO Term (0)

AA Sequence

MACAVFQIPPWHLDRKYGSCSTILLDNSTASQPDLRHTLERYANRSLAIFEEPVHPLPQEKLPGKSFKHD   1 - 70
PKRNCIFRHFCTLFQVIKLTAPCAIVALVYIKRLLTSANIDLCPTNWKKIVLGTMLLASKVWRNHGLWSV   71 - 140
DDSQNSKDTAVENMSKMEKCFLELLEFNIHVSASVYAKYYFDLCALANDHDLYFLFSFLHKDKAQKLEGH  141 - 210
TSQHSLSLGPCRVGMENYATYSPLSSQPVLGALSLAEVLPQEIKQEIHQVLMDHGVPCHYTCFLLHPEDS  211 - 280
TLERFLVLHSIQGLQEDSVLCKVEIHGLSPQPQTYQSHFRSPSLAELLNRISGTCRNHFAGMQK     281 - 344
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title