Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 4
PubMed Score 0.46
PubTator Score 0.58

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count P-value
psoriasis 6694 1.3e-54
Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.8

Expression

  Differential Expression (1)

Disease log2 FC p
psoriasis -1.200 1.3e-54

AA Sequence

MCGPAMFPAGPPWPRVRVVQVLWALLAVLLASWRLWAIKDFQECTWQVVLNEFKRVGESGVSDSFFEQEP   1 - 70
VDTVSSLFHMLVDSPIDPSEKYLGFPYYLKINYSCEEKPSEDLVRMGHLTGLKPLVLVTFQSPVNFYRWK   71 - 140
IEQLQIQMEAAPFRSKEPCMAEEVCSMSWYTPMPIKKGSVVMRVDISSNGLGTFIPDKRFQMNINGFLKR  141 - 210
DRDNNIQFTVGEELFNLMPQYFVGVSSRPLWHTVDQSPVLILGGIPNEKYVLMTDTSFKDFSLVELSIDS  211 - 280
CWVGSFYCPHSGFTATIYDTIATESTLFIRQNQLVYYFTGTYTTLYERNRGSGSWIRVLASECIKKLCPV  281 - 350
YFHSNGSEYIMALTTGKHEGYVHFGTIRDGQVSFEMLPRQWSVCEQIGVTTCSIIWSEYIAGEYTLLLLV  351 - 420
ESGYGNASKRFQVVSYNTASDDLELLYHIPEFIPEARGLEFLMILGTESYTSTAMAPKGIFCNPYNNLIF  421 - 490
IWGNFLLQSSNKENFIYLADFPKELSIKYMARSFRGAVAIVTETEEIWYLLEGSYRVYQLFPSKGWQVHI  491 - 560
SLKLMQQSSLYASNETMLTLFYEDSKLYQLVYLMNNQKGQLVKRLVPVEQLLMYQQHTSHYDLERKGGYL  561 - 630
MLSFIDFCPFSVMRLRSLPSPQRYTRQERYRARPPRVLERSGFHNENSLAIYQGLVYYLLWLHSVYDKPY  631 - 700
ADPVHDPTWRWWANNKQDQDYYFFLASNWRSAGGVSIEMDSYEKIYNLESAYELPERIFLDKGTEYSFAI  701 - 770
FLSAQGHSFRTQSELGTAFQLHSQVDVGVVLADPGCIEASVKQEVLINRNSVLFSITLKDKKLCYDQGIS  771 - 840
GHHLMETSMTVNVVGSSGLCFQETHLGPHMQGNLMVPVFIGCPPGKRLAFDITYTLEYSRLKNKHYFDCV  841 - 910
NVNPEMPCFLFRDIFYPFFLIQDLVTGDSGSFQGSYVLLVVGGGPTLDSLKDYSEDEIYRFNSPLDKTNS  911 - 980
LIWTTRTTRTTKDSAFHIMSHESPGIEWLCLENAPCYDNVPQGIFAPEFFFKVLVSNRGVDTSTYCNYQL  981 - 1050
TFLLHIHGLPLSPKRALFIIMVSASVFVGLVIFYIAFCLLWPLVVKGCTMIRWKINNLIASESYYTYASI  1051 - 1120
SGISSMPSLRHSRMGSMFSSRMTEDRAEPKEAVERQLMT                 1121 - 1159
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title