Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 35
PubMed Score 297.36
PubTator Score 44.68

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Protein-protein Interaction (1)

Gene RIF (28)

AA Sequence

MDIIFGRNRKEQLEPVRAKVTGKIPAWLQGTLLRNGPGMHTVGESRYNHWFDGLALLHSFTIRDGEVYYR   1 - 70
SKYLRSDTYNTNIEANRIVVSEFGTMAYPDPCKNIFSKAFSYLSHTIPDFTDNCLINIMKCGEDFYATSE   71 - 140
TNYIRKINPQTLETLEKVDYRKYVAVNLATSHPHYDEAGNVLNMGTSIVEKGKTKYVIFKIPATVPEGKK  141 - 210
QGKSPWKHTEVFCSIPSRSLLSPSYYHSFGVTENYVIFLEQPFRLDILKMATAYIRRMSWASCLAFHREE  211 - 280
KTYIHIIDQRTRQPVQTKFYTDAMVVFHHVNAYEEDGCIVFDVIAYEDNSLYQLFYLANLNQDFKENSRL  281 - 350
TSVPTLRRFAVPLHVDKNAEVGTNLIKVASTTATALKEEDGQVYCQPEFLYEGLELPRVNYAHNGKQYRY  351 - 420
VFATGVQWSPIPTKIIKYDILTKSSLKWREDDCWPAEPLFVPAPGAKDEDDGVILSAIVSTDPQKLPFLL  421 - 490
ILDAKSFTELARASVDVDMHMDLHGLFITDMDWDTKKQAASEEQRDRASDCHGAPLT         491 - 547
//

Text Mined References (35)

PMID Year Title