Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 35
PubMed Score 297.36
PubTator Score 44.68

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Synonym

Accession Q9HAY6 A0AV48 A0AV50 Q9NVH5
Symbols BCO
BCDO
BCMO
BCDO1
BCMO1

Gene

PANTHER Protein Class (2)

  Ortholog (1)

Species Source Disease
Chimp OMA EggNOG

Protein-protein Interaction (1)

Gene RIF (28)

AA Sequence

MDIIFGRNRKEQLEPVRAKVTGKIPAWLQGTLLRNGPGMHTVGESRYNHWFDGLALLHSFTIRDGEVYYR   1 - 70
SKYLRSDTYNTNIEANRIVVSEFGTMAYPDPCKNIFSKAFSYLSHTIPDFTDNCLINIMKCGEDFYATSE   71 - 140
TNYIRKINPQTLETLEKVDYRKYVAVNLATSHPHYDEAGNVLNMGTSIVEKGKTKYVIFKIPATVPEGKK  141 - 210
QGKSPWKHTEVFCSIPSRSLLSPSYYHSFGVTENYVIFLEQPFRLDILKMATAYIRRMSWASCLAFHREE  211 - 280
KTYIHIIDQRTRQPVQTKFYTDAMVVFHHVNAYEEDGCIVFDVIAYEDNSLYQLFYLANLNQDFKENSRL  281 - 350
TSVPTLRRFAVPLHVDKNAEVGTNLIKVASTTATALKEEDGQVYCQPEFLYEGLELPRVNYAHNGKQYRY  351 - 420
VFATGVQWSPIPTKIIKYDILTKSSLKWREDDCWPAEPLFVPAPGAKDEDDGVILSAIVSTDPQKLPFLL  421 - 490
ILDAKSFTELARASVDVDMHMDLHGLFITDMDWDTKKQAASEEQRDRASDCHGAPLT         491 - 547
//

Text Mined References (35)

PMID Year Title