Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 25
PubMed Score 28.93
PubTator Score 70.88

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.5

Expression

Gene RIF (40)

AA Sequence

MNPQIRNPMERMYRDTFYDNFENEPILYGRSYTWLCYEVKIKRGRSNLLWDTGVFRGPVLPKRQSNHRQE   1 - 70
VYFRFENHAEMCFLSWFCGNRLPANRRFQITWFVSWNPCLPCVVKVTKFLAEHPNVTLTISAARLYYYRD   71 - 140
RDWRWVLLRLHKAGARVKIMDYEDFAYCWENFVCNEGQPFMPWYKFDDNYASLHRTLKEILRNPMEAMYP  141 - 210
HIFYFHFKNLLKACGRNESWLCFTMEVTKHHSAVFRKRGVFRNQVDPETHCHAERCFLSWFCDDILSPNT  211 - 280
NYEVTWYTSWSPCPECAGEVAEFLARHSNVNLTIFTARLCYFWDTDYQEGLCSLSQEGASVKIMGYKDFV  281 - 350
SCWKNFVYSDDEPFKPWKGLQTNFRLLKRRLREILQ                   351 - 386
//

Text Mined References (30)

PMID Year Title