Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 24
PubMed Score 174.53
PubTator Score 49.43

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

Expression

  Differential Expression (6)

Gene RIF (16)

AA Sequence

MGLPEERVRSGSGSRGQEEAGAGGRARSWSPPPEVSRSAHVPSLQRYRELHRRSVEEPREFWGDIAKEFY   1 - 70
WKTPCPGPFLRYNFDVTKGKIFIEWMKGATTNICYNVLDRNVHEKKLGDKVAFYWEGNEPGETTQITYHQ   71 - 140
LLVQVCQFSNVLRKQGIQKGDRVAIYMPMIPELVVAMLACARIGALHSIVFAGFSSESLCERILDSSCSL  141 - 210
LITTDAFYRGEKLVNLKELADEALQKCQEKGFPVRCCIVVKHLGRAELGMGDSTSQSPPIKRSCPDVQIS  211 - 280
WNQGIDLWWHELMQEAGDECEPEWCDAEDPLFILYTSGSTGKPKGVVHTVGGYMLYVATTFKYVFDFHAE  281 - 350
DVFWCTADIGWITGHSYVTYGPLANGATSVLFEGIPTYPDVNRLWSIVDKYKVTKFYTAPTAIRLLMKFG  351 - 420
DEPVTKHSRASLQVLGTVGEPINPEAWLWYHRVVGAQRCPIVDTFWQTETGGHMLTPLPGATPMKPGSAT  421 - 490
FPFFGVAPAILNESGEELEGEAEGYLVFKQPWPGIMRTVYGNHERFETTYFKKFPGYYVTGDGCQRDQDG  491 - 560
YYWITGRIDDMLNVSGHLLSTAEVESALVEHEAVAEAAVVGHPHPVKGECLYCFVTLCDGHTFSPKLTEE  561 - 630
LKKQIREKIGPIATPDYIQNAPGLPKTRSGKIMRRVLRKIAQNDHDLGDMSTVADPSVISHLFSHRCLTI  631 - 700
Q//

Text Mined References (32)

PMID Year Title