Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 6
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MRLKQGSFLWYLYLDKIYCLLSVRNVKALAEYFHILDVHGKNTLNDVLFYHFLHHVTDLKKAQINIVFDM   1 - 70
LDWNAVGEIDFEKFYMLVCMLLAHQNHLEGQFMYRHSRPVFDLLDLKGDLRIGAKNFEMYRFLFNIQKQE   71 - 140
LKDLFRDFDITGDNRLNYQEFKLYTIIYTDKLQKRQKTEEKEKGERKRSLYSKCHIK         141 - 197
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title