Name Development Level Target Family
Xylosyltransferase 1 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
UNIPROT