Name Development Level Target Family
Protein O-mannosyl-transferase 2 Tbio Enzyme
Fukutin-related protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR