Name Development Level Target Family
Methylenetetrahydrofolate reductase Tbio Enzyme
Methionine synthase Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human