Name Development Level Target Family
Polycystin-1 Tbio Non-IDG
Tuberin Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
ORPHANET