Name Development Level Target Family
Interferon lambda-3 Tbio Non-IDG
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C Tchem Enzyme
Interferon lambda-4 Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR
ORPHANET