Name Development Level Target Family
Adenine DNA glycosylase Tbio Enzyme
Adenomatous polyposis coli protein Tbio Non-IDG
GTPase KRas Tbio Enzyme
Interferon regulatory factor 1 Tbio Transcription Factor
Caspase-10 Tchem Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
UNIPROT