Name Development Level Target Family
Protein O-mannosyl-transferase 1 Tbio Enzyme
Protein O-mannosyl-transferase 2 Tbio Enzyme
Integrin alpha-7 Tbio Non-IDG
Collagen alpha-3(VI) chain Tbio Non-IDG
Collagen alpha-1(VI) chain Tbio Non-IDG
Collagen alpha-2(VI) chain Tbio Non-IDG
Prelamin-A/C Tbio Non-IDG
Laminin subunit alpha-2 Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR