Name Development Level Target Family
Tumor protein 63 Tbio Transcription Factor
Homeobox protein DLX-5 Tbio Transcription Factor
26S proteasome complex subunit DSS1 Tbio Non-IDG
Protein Wnt-10b Tbio Non-IDG
F-box/WD repeat-containing protein 4 Tbio Non-IDG
F-box/WD repeat-containing protein 1A Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
ORPHANET
CTD_human