Name Development Level Target Family
Adenomatous polyposis coli protein Tbio Non-IDG
DNA mismatch repair protein Mlh1 Tbio Non-IDG
DNA mismatch repair protein Msh6 Tbio Epigenetic
DNA mismatch repair protein Msh2 Tbio Non-IDG
Mismatch repair endonuclease PMS2 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR
ORPHANET
CTD_human
UNIPROT