Name Development Level Target Family
Butyrophilin-like protein 2 Tbio Non-IDG
Tyrosine-protein kinase Mer Tchem Kinase
Glycosyltransferase 8 domain-containing protein 2 Tbio Enzyme
RING-box protein 2 Tbio Non-IDG
Uncharacterized protein C6orf10 Tdark Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
GWASCAT