Name Development Level Target Family
Methylenetetrahydrofolate reductase Tbio Enzyme
Methionine synthase Tbio Enzyme
Cystathionine beta-synthase-like protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human