Name Development Level Target Family
Adenomatous polyposis coli protein Tbio Non-IDG
Tumor necrosis factor Tclin Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human