Name Development Level Target Family
Death-associated protein kinase 1 Tchem Kinase
Serum albumin Tchem Non-IDG
Interferon gamma Tbio Non-IDG
Tumor necrosis factor Tclin Non-IDG
Xaa-Pro dipeptidase Tchem Enzyme
Angiotensin-converting enzyme Tclin Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human