Name Development Level Target Family
Tissue factor Tchem Non-IDG
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13 Tbio Enzyme
Thrombomodulin Tbio Non-IDG
Tissue factor pathway inhibitor Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human