Name Development Level Target Family
Fizzy-related protein homolog Tbio Non-IDG
Serine/threonine-protein kinase Chk1 Tchem Kinase
Histone H2AX Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human