Name Development Level Target Family
Arsenite methyltransferase Tbio Enzyme
Serine/threonine-protein kinase LATS1 Tbio Kinase
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human