Name Development Level Target Family
TGF-beta receptor type-2 Tchem Kinase
Erythropoietin Tbio Non-IDG
Interferon alpha-2 Tbio Non-IDG
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A Tchem Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human