Name Development Level Target Family
Alpha-1-antitrypsin Tbio Non-IDG
Apolipoprotein E Tbio Non-IDG
Glutathione S-transferase A4 Tchem Enzyme
Nitric oxide synthase, endothelial Tchem Enzyme
Klotho Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human