Name Development Level Target Family
Kallikrein-4 Tchem Enzyme
Matrix metalloproteinase-20 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human