Name Development Level Target Family
Kallikrein-4 Tchem Enzyme
Sodium/potassium/calcium exchanger 4 Tbio Transporter
WD repeat-containing protein 72 Tbio Non-IDG
Matrix metalloproteinase-20 Tbio Enzyme
Amelogenin, X isoform Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
ORPHANET